תקנות העיריות מכרזים. עדכון הסכומים הפטורים ממכרזים לעיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות

ב חוזה הבא להגדיל את הוצאות העיריה על ידי הוספת פרטים לחוזה קיים; ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות בשל הוספה זו לא יעלה על 25% מכלל הוצאות העיריה על פי החוזה הקיים; או על 50% אם המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת; 8 חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה; 9 חוזה לבניית מבנה ציבור או לעבודת תשתית בשכונה חדשה או באזור מגורים חדש, שבהם מתוכננות לבניה לא פחות ממאה יחידות דיור, אם המועצה ביקשה, ברוב חבריה, לשחררה מחובת המכרז והשר אישר את החלטתה; 10 חוזה או סוגי חוזים להקמת מבני ציבור או לבניית תשתית, שהשר התיר את עריכתם, ובלבד שהצעת המחיר מבוססת על תוצאות מכרז לעבודות דומות שבוצעו עבור רשות מקומית במשך 12 חדשים בסמוך לעריכת החוזה; בתקנה זו, "תשתית" - כבישים, מדרכות, גשרים, מנהרות, מערכות ביוב, ניקוז, תיעול מים, תקשורת, תאורה, רמזורים ומערכות בקרה לתשתית © זכויות היוצרים שמורות לפירמת עוה"ד ד"ר אורן שבת,
ומהם עיקרי החידושים שחוללה הרפורמה משנת 2009? העותרת לא זכתה במכרז; זכתה בו חברת יכין, שעסקה באריזת הפרי ובשיווקו גם בחמש השנים שקדמו לעריכת המכרז הפרוטוקל ינוהל בשני עותקים שאחד מהם יימסר למשמרת למבקר העיריה או לעובד העיריה שנקבע לכך על ידי ראש העיריה

תקנה 19 לתקנות חובת המכרזים

ד במעמד פתיחת תיבת המכרז ייערך פרוטוקול שבו יירשמו, בין היתר, מספר ההצעות שנמצאו בתיבה, תכולתן, זיהויין, האומדן אם נעשה כזה, וככל הניתן גם המחיר המוצע או המבוקש, לפי הענין.

תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות)
משמעות הדבר הייתה שאם לא הוטלה על הרשות חובה מפורשת לערוך מכרז אזי לא חלה עליה חובה כאמור, והיא הייתה רשאית לבחור לעצמה את צורת ההתקשרות הראויה בעיניה
תקנות העיריות (מכרזים)
עוד מוצע לקבוע כי החלטת העירייה להתקשרות בפטור ממכרז עם החברה המשותפת תיעשה בשים לב לעקרונות השוויון וההגינות
דיני מכרזים
אולם ההסדרים המשניים החלים על גופים אלה אינם זהים
הסדר נוסף החל על מכרזיהן של רשויות מקומיות הוא , ו, המתייחסים להתקשרות ששותפה לה יותר מרשות מקומית אחת ג על אף האמור בתקנת משנה ב , רשאית עיריה לפרסם מכרז חדש אם לא הוגשה כל הצעה למכרז הנדון או נדונה הצעה יחידה והועדה לא המליצה עליה
ב לא נקבע מומחה כאמור, יכנס היושב ראש את הועדה והיא תחליט בדבר הצורך בהתייעצות במומחה ובדבר בחירתו כיום, במקרים רבים עורכת הרשות מכרזים גם בנסיבות שבהן היא רשאית מבחינת החוק להתקשר ללא מכרז

תקנות חובת המכרזים

הגברת פיקוח, בקרה ושקיפות, לצורך שמירה על טוהר המידות ותקינות ההליך המנהלי.

תקנות העיריות מכרזים
פרק א': פרשנות סעיף 1א עקרונות המכרז סעיף 1ב עדיפות המכרז הפומבי סעיף 1ג פרסום והחלטות פרק ב': התקשרויות של משרדים סעיף 2 הגדרות סעיף 3 פטור מחובת מכרז סעיף 3ב בחינת קיומם של מיזמים סעיף 3ג מימוש זכות בחירה סעיף 3ד התקשרות מסגרת עם חברה ממשלתית סעיף 4 מכרז סגור סעיף 5 התקשרות עם בעל מקצוע מומחה סעיף 5א התקשרות עם מתכננים סעיף 6א תנאים לדחיית הצעה סעיף 7 ניהול משא ומתן עם מציעים במכרז סעיף 8 ועדת מכרזים סעיף 8א תפקידי ועדת המכרזים סעיף 9 סיווג התקשרויות סעיף 10 עבודת ועדת מכרזים סעיף 10א ועדת פטור משרדית סעיף 11 ועדת פטור סעיף 12 אישור ועדת פטור סעיף 12א אישור חשב כללי סעיף 13 דיווח על החלטות סעיף 14א פנייה מוקדמת לקבלת מידע סעיף 14ב ריכוז התקשרויות סעיף 17א אמדן שווי ההתקשרות סעיף 17ב סוגי הליכים תחרותיים סעיף 17ג מכרז עם שלב מיון מוקדם סעיף 17ד מכרז עם בחינה דו שלבית סעיף 17ה מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף סעיף 17ו מכרז מסגרת סעיף 19א סוגי מכרזים ממוכנים סעיף 19ב ניהול המערכת הממוכנת סעיף 19ג מכרז ממוכן סעיף 19ד מכרז ממוכן מתפתח סעיף 19ה מכרז ממוכן מהיר סעיף 20 בדיקת ההצעות החלטות ועדת המכרזים סעיף 23 הצעה יחידה סעיף 24 תקנון כספים ומשק פרק ב'1: אתר אינטרנט ומערכת לעריכת מכרזים ממוכנים סעיף 24א אתר האינטרנט סעיף 24ב ניהול אתר האינטרנט סעיף 24ג אתר האינטרנט הממשלתי סעיף 24ד סמכויות מיוחדות לחשב הכללי סעיף 24ה בקרה על ועדת פטור משרדית פרק ג': התקשרויות של מינהל מקרקעי ישראל לביצוע עיסקה במקרקעין סעיף 25 פטור מחובת מכרז לעיסקה במקרקעין סעיף 26 מכרז סגור או הגרלה סעיף 27 מכרז למקרקעי קרן קיימת לישראל סעיף 28 ועדת פטור של המינהל סעיף 29 תחולת הוראות פרק ב' סעיף 30 המחיר בהתקשרות ללא מכרז פרק ד': התקשרויות של לשכת נשיא המדינה, הכנסת, משרד מבקר המדינה או וועדת הבחירות המרכזית לכנסת סעיף 31 התקשרות של לשכת נשיא המדינה, הכנסת ומשרד מבקר המדינה או ועדת הבחירות המרכזית לכנסת פרק ה': התקשרויות של חברה ממשלתית וחברת-בת ממשלתית סעיף 32 הגדרה סעיף 33 תחולת הוראות פרק ב' סעיף 34 פטור ממכרז סעיף 35 ועדת מכרזים סעיף 36 דיווח לועדת ביקורת פרק ו': התקשרויות של תאגיד סעיף 37 הגדרה סעיף 38 תחולת הוראות פרק ב' סעיף 39 פטור ממכרז סעיף 40 אישור פרק ו'1 — התקשרויות של קופת חולים סעיף 40א הגדרות סעיף 40ב תחולת הוראות פרק ב' סעיף 40ג פטור ממכרז סעיף 40ד ועדת מכרזים סעיף 40ה דיווח פרק ז': הוראות שונות סעיף 42א הוראות לגוף ציבורי סעיף 42ב הכשרה לחברי ועדה סעיף 43 שמירת סודות סעיף 44 אמנה בינלאומית סעיף 45 שמירת דינים סעיף 46 תחילה ותחולה צרו קשר צרו עמנו קשר בטל' 09-9543895 או בדוא"ל info michrazim-law
תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה) 2018
תקנות העיריות מכרזים תקנות העיריות מכרזים , התשמ"ח-1987 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198 ו-347 לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות אלה: 1
תקנות העיריות (מכרזים)(תיקון),
התיקון לתקנות גובש בעקבות תהליך הפקת לקחים נרחב בשיתוף עם המשרדים ובהובלת הלשכה המשפטית במשרד האוצר