ראש חודש אב 2020. משנכנס אב ממעטין בשמחה

שאלה: האם מותר לאכול דגים בחלב או בחמאה תשובה: שנינו במסכת חולין דף קג: כל בשר אסור לבשל בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים עוד אמרו רבותינו, שישראל יהודי שיש לו דין ודברים ותביעה משפטית עם גוי, יתחמק מלהתדיין עמו בימים אלו, ויתדיין עמו לאחר עשירי באב
סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש

fleshlight.de

הצטרפו ללומדי השיעורים היומיים בחומש, תהלים ותניא, וכן בשיעור יומי ברמב"ם.

10
Rosh Chodesh Av 2021
fleshlight.de
והזכרנו בעבר, מה שמענו ממרן זצ"ל, שאמר שעוד בצעירותו פסק לאשכנזים, שיש להקל בארץ ישראל לרחוץ במים שאינם חמים
Rosh Chodesh Av 2021
חז"ל הוסיפו לשם החודש את השם מנחם על מנת לרמז על גאולה עתידית
שאלתי היא האם הדרגה השלישית לא נכללת בדרגה השניה? השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן חודש אב הוא אחד מששה חודשים בהן יצאו השלוחים באופן זה
האשכנזים אינם רגילים לכתוב מנחם לחוד, ולכן יש מפקפקים בכשרות הגט אם כתב מנחם בלבד, אבל אם כתב מנחם אב ודאי כשר בדיעבד שם אתמול, ביום שבת קודש, חל ראש חודש מנחם אב

חודש אב

.

18
חודש אב
תשעה באב במוצאי שבת — בגדים לתשעה באב בברייתא במסכת תענית, דף ל
חודש אב
Rosh Chodesh Av 2021
ורבים טועים לחשוב, שלמנהג הספרדים אין איסור באכילת בשר אלא בשבוע שחל בו תשעה באב
ובשבוע הבא ביום ראשון ממוצאי שבת , יחול יום תשעה באב והשנה שנת תשפ"א, יחול יום תשעה באב ביום ראשון, ולכן אין לנו בשנה כזו את הדינים הנוהגים בשבוע שחל בו תשעה באב
מנהגי ימי בין המצרים הימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, נקראים ימי "בין המצרים", וכפי שהסברנו אתמול Av אָב is the 5th month of the Hebrew year, has 30 days, and corresponds to July or August on the Gregorian calendar

משנכנס אב ממעטין בשמחה

.

29
fleshlight.de
Rosh Chodesh Av 2021
הקדוש ברוך הוא יהפכהו לששון ולשמחה במהרה בימינו
fleshlight.de
ולכן יש להקל בזה כאמור