שמות לחג סוכות. סוכות במקרא (וגם קצת במדרש)

לסוכות מספר רב יחסית של ו ייחודיים: מצוות ישיבה ב בכל ימי החג, נטילת , שהתקיימה בזמן בחג סוכות פעם בשבע שנים, ומנהגים לזכר מצוות שהתקיימו ב כ ומאסיף זה גם תעשה את סכך הסוכה כפי שנראה
ופירשו רבותינו ז"ל מזה הפסוק ששהה שמונה עשר חדשים בדרך, דבית הוה בימות הגשמים וסכות הוה בימות החמה" כמו מצוות ניסוך המים, על פי רוב הדעות, מצוות ערבה היא

סוכות, מסכת לחג סוכות

ועל כך נענש יעקב במעשה דינה.

13
חג הפסח : שמות ומשמעויות
כאשר סוכות חל בשבת ואין שבת חול המועד, קוראים אותה בשמיני עצרת, וב כיוון שחוגגים שמחת תורה באותו יום, מקדימים את קריאתה ל של סוכות
סוכות, מסכת לחג סוכות
חג הפסח : שמות ומשמעויות
אבל אם עשאה לשם חג, אפילו מתחילת השנה — כשרה
כשהקב"ה נושא פנים ומוחל לאדם הוא כביכול לוקח שוחד! אליהו רבה איש שלום פרשה טז ד"ה פעם אחת הייתי … כל אותו כבוד לישראל מנין? הנה מעל למגדל כבר עומדת הקשת אמרה לו: אתמול אמרת לי: נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל שם ה ב , ועכשיו את אומר כך? במקרא כתוב בפירוש רק לגבי הלולב "כפות תמרים" והערבה "ערבי נחל" ואילו לגבי האתרוג "פרי עץ הדר" וההדס "ענף עץ עבות" המקרא כותב באופן עמום, ומהות הפרי התפרשה על ידי חכמי תורה שבעל פה
מי מחכה ליעקב שעבר במקלו הירדן שיפרוץ ויעשיר? מה מחדש לנו ציווי זה שלא ראינו בפרשת המועדות בספר ויקרא? נראה שצריך לקרוא את הפסוק במלואו, כפי שהבאנו לעיל, שהמקום נקרא סוכות על שם הסוכות שבנה יעקב

א

אמר הקב"ה: בניי, עד ששערי תפילה פתוחין עשו תשובה, שאני לוקח שוחד בעולם הזה.

3
מנהגי עדות ישראל לחג הסוכות
וכיון שהגיע יום הושענא רבה, נוטלין ערבי נחל ומקיפין שבע הקפות וחזן הכנסת עומד כמלאך אלהים וספר תורה בזרועו והעם מקיפין אותו דוגמת המזבח
חג סוכות ושמחת תורה 2021: זמני כניסת ויציאת החג
עץ ה הוא מרכז החיים והעניין באותה תקופה וכל חלקיו מנוצלים, בין היתר גם לבניית סוכות למגורים בשבועות אלו
סוכות, מסכת לחג סוכות
כיום נותר זכר למצווה זו באמירת והקפת ה ב עם בכל יום מימי החג, ובמנהג המתקיים ביום האחרון של סוכות בלבד
הישיבה בסוכה, סמוך למקום העבודה בשדה או בכרם, אפשרה לחקלאים לחסוך בזמן ההגעה אל השדה, להגן על תבואתם מגנבים או מבעלי חיים ולפקח על העבודה התפילות נקראו "הושענות" בגלל הביטוי החוזר "הושע נא" שהופיע בהן
אפשר שרעיון זה טמון כבר במדרשים, בפרט בקטע המדרש הנ"ל המזכיר את יום הדין בעולם הזה ובעולם הבא החלוקה לפרקים היא כידוע מאוחרת ונעשתה בידי הנוצרים והמדרש וודאי איננו כפוף לה

חג הפסח : שמות ומשמעויות

נהוג להתחיל את בניית הסוכה כבר במוצאי יום כיפור, ובכך להתחיל במצווה ראשונה מיד לאחר יום כיפור שהוא יום כפרת עוונות.

7
סוכות, מסכת לחג סוכות
התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך
מנהגי עדות ישראל לחג הסוכות
בתיאור בספר נחמיה נזכרים מ רק הלולב וההדס, אך לא ה ו
מנהגי עדות ישראל לחג הסוכות
מה פשר אוניברסליות זו של חג הסוכות לעתיד לבוא? לפיכך, מומלץ לקרוא אותו פעם ראשונה ברצף, ללא הערות השוליים