חוק חינוך חובה. חוק לימוד חובה (חוק)

התכנית תכלול התייחסות להיבטים רגשיים, לימודיים, חינוכיים וחברתיים של התלמיד הספציפי למענו נבנית התכנית הזכות לחינוך אינה זכות מובנת מאליה
לא הגיע התלמיד 7 ימים רצופים, ללא סיבה מוצדקת, יוציא מנהל המוסד מכתב להוריו המתריע על אי הגעה ויודיע במכתב כי אי ביקור סדיר מהווה עבירה על החוק בכל רשות חינוך מקומית תוקם ועדת התמדה אשר תעזור למוסד החינוכי למנוע נשירה ולהבטיח ביקור סדיר של תלמידים

חוק לימוד חובה (חוק)

בחלוף 30 ימים ממשלוח המכתב ובמידה והתלמיד לא חזר ללימודים סדירים, ידווח מנהל המוסד לגורמים המפקחים במשרד החינוך.

29
חוק לימוד חובה וביקור סדיר במסגרת החינוך
על מוסד החינוך לגבש תכנית לימודית- חינוכית אשר תיתן מענה לתלמידים ותבטיח את הכלת התלמידים, ביקור סדיר והתמדה של תלמידים בלימודים
חוק לימוד חובה
נכון לשנת הלימודים התשע"ו 2015-2016 , עדיין לא יופעלו אמצעי אכיפה על רישום ילדים בגילאי 4-3 שנים לגן שקיבל רישיון ממשרד החינוך
חוק לימוד חובה (חוק)
אם יוכח שהקטין עבד בשכר בתקופה בה לא הגיע ללימודיו, רשאי בית המשפט לחייב הורה בקנס נוסף, וזאת בנוסף לכל עונש אחר שכבר הוטל עליו עפ"י חוק זה
מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה, לא ידרשו בעדו דמי הרשמה או כל תשלום אחר בעד לימודיו במוסד חינוך רשמי או בעד לימודיו במוסד חינוך אחר שאוצר המדינה נושא בשכרם לפי סעיף קטן ג ; ואולם רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד, ובמוסד חינוך שאינו רשמי — רשות החינוך המקומית כאמור או בעל המוסד, יהיו רשאים, באישור השר, לגבות תשלומים והחזר הוצאות, בשיעורים שהשר יקבע, בעד אספקה שהם נותנים לו, ובעד שירותים שהם נותנים לו נוסף על השירותים אשר השר הגדיר אותם בתקנות כשירותים מקובלים; אישור השר וקביעת שיעור התשלומים והחזר ההוצאות בידי השר טעונים אישור עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת קיום מוסדות חינוך רשמיים למתן חינוך חובה חינם לפי חוק זה לילדים ולנערים הגרים בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית מסויימת, יהא מוטל על המדינה ועל אותה רשות חינוך מקומית במשותף
אם לתלמיד טרם מלאו 15 תבחן האפשרות להגיש כתב אישום נגד ההורים, במידה וגילו של התלמיד עולה על 15 תכונס ועדת התמדה בעניינו בנוסף לכך, חוזר המנכ"ל מגדיר מיהו תלמיד הנמצא בנשירה סמויה: "תלמיד הרשום ומשובץ במוסד חינוך אך הוא נעדר מלימודיו 7 ימי לימודים רצופים או נעדר היעדרות לא רצופה המצטברת ל-14 ימים ללא סיבה מוצדקת; או: תלמיד הנעדר מלימודיו לעתים כה תכופות עד שלדעת מנהל מוסד החינוך יש בכך משום הפרעה רצינית ללימודיו ולמרות פעולות להשבתו לפי הוראות חוזר זה לא חזר ללימודיו; או: תלמיד המתאפיין לפחות באחד מאלה: שוטטות בשטח בית הספר ומחוצה לו בשעות הלימודים, נוכחות פיזית בכיתת הלימוד אך ללא תפקוד לימודי, קושי למלא אחר חוקי מוסד החינוך, קשיי הסתגלות וקשיים התנהגותיים, מעורבות נמוכה בלימודים ובפעילויות אחרות בבית הספר"

חוק לימוד חובה

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב.

16
חוק לימוד חובה
מאחלת לכל התלמידים שנת לימודים פוריה! ניתן לבנות תכנית קבוצתית, אשר תכלול התייחסות נפרדת לכל תלמיד, קבוצה זו תמנה עד 5 תלמידים
חוק לימוד חובה וביקור סדיר במסגרת החינוך
בחלוף 7 ימים ממשלוח המכתב, אם התלמיד לא חזר ללימודים, ידווח על כך מנהל המוסד לגורמים המפקחים במשרד החינוך
חוק לימוד חובה (חוק)
החוק קובע כי תלמיד, בגילאים כאמור, חייב ללמוד במסגרת חינוך כפי שהוגדרה ע"י המדינה או לחילופין ללמוד עפ"י תכנית שאושרה ע"י משרד החינוך באמצעות הוריו