הועדה המקומית לתכנון ובניה. הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה

יתרה מזו: כל עוד לא קיבלה תכנית תוקף סופי, רשאית הועדה, מטעמים הנעוצים בטובת הציבור, לשנות את החלטתה במקרה דנן ראוי היה שעקרון התכנון הכולל ייסוג, כפי שקבעה ועדת המשנה הנקודתית על יסוד איזון ראוי שערכה
אינה אבסולוטית, ותכופות נגזר עליה להתמודד עם ערכים מתחרים עד שתבוא לכלל האיזון הראוי" הועדה המקומית מצדדת בעמדת העותרים

הוועדה המקומית לתכנון ובניה תמר

לא יאוחר מ 60 - יום לאחר הוצאת היתר הבניה, יפרסם היזם על חשבונו את פרטי מכירת יחידות הדיור לבני המקום בעיתון יומי ארצי, עיתונות מקומית, וכן באתר האינטרנט העירוני, היזם יקים מערך לוגיסטי ודיגיטלי לרבות באינטרנט, אשר יאפשר רישום של בני המקום המבקשים לרכוש את יחידות הדיור.

25
הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה
כמו כן יש לתת את המשקל הראוי לעמדת הועדה המקומית התומכת ללא עוררין בתכנית העותרים
הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק
אם הוגשו, ולאחר סיום שמיעת ההתנגדויות והכרעה בהן; אישור כאמור יכול שיהיה מותנה בשינוי התכנית או במילוי תנאים, כפי שיקבע מוסד התכנון"
הוועדה המקומית לתכנון ובניה נס ציונה
יש לדחות גם את הטענה לפיה החלטת הדחייה סותרת את ההחלטה בדבר ההפקדה שעליה הסתמכו העותרים
הועדה המחוזית רשאית לשקול במניין שיקוליה את ההשלכות התכנוניות שיש לנתונים אלה על היישוב כולו ולראות את ההטבה שהעניקה החלטה 979 ביחס לנחלות שמקבילתה ביחס למשקי עזר היא החלטה 1213 בראייה יישובית כוללת אמנם החלטת הועדה המחוזית מגבילה את אופן ניצול המקרקעין, אך הליכי תכנון ובניה מעצם טיבם מהווים הגבלה של זכויות הניצול בקרקע, ואישור התכנית משמעו הגבלת ניצול עתידי של מקרקעי אחרים שלא צורפו כצד לעתירה
הסכמת ועד היישוב שלעמדתו יש משקל רב נוכח מגבלת תמ"א 35 יוצרת את האיזון בין שיקולי צדק חלוקתי לבין זכות הקניין והצורך בפיתוח יישובים איזון זה מוצא ביטויו בפסקת ההגבלה החקוקה הקבועה ב סעיף 8 ל חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו ,

הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה

קביעת ועדת המשנה להתנגדויות כאילו התכנית אינה בוחנת את פיצול המגרש בראייה מערכתית כלל יישובית לרבות התאמה לתמ"א 35 נוגדת לחלוטין את קביעות ועדת המשנה הנקודתית, שקבעה ההיפך מכך.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה
בעניין הרמלין הוחל בהליך תכנון כוללני הגם שבמסגרת הדיון בעניין הרמלין טענה ב"כ הוועדה המחוזית כי אין לוועדה המחוזית החלטת מדיניות גורפת לפיה כל תכנית לתוספת יח"ד בישוב כפרי תדחה באופן גורף וכי כל תכנית נבדקת על ידה באופן ספציפי פרו' מיום 4
הוועדה המקומית לתכנון ובניה קריות
הנחיות אלה ייכנסו לתוקף בתום 30 ימים ממועד הפרסום של המודעה בעיתון האחרון שבו פורסמה, ויישארו בתוקף עד שתתקבל החלטה של הוועדה המיוחדת לבטלן או לשנותן
הוועדה המקומית לתכנון ובניה משגב
העותרים סבורים, כי התנהלות ועדת המשנה להתנגדויות היא סלקטיבית ומפלה