תקנות בתי המשפט אגרות. 50 הפטורים מאגרת בקשה לפי תקנה 20

א הגשת בקשה או עתירה בבית המשפט העליון לרבות הגשת ערעור על החלטת הרשם למעט עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 829 ב הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק בר''ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 457 14
הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין הוראה מיוחדת לגביו בתוספת: א בבית משפט מחוזי

כמה עולה להגיש תביעה ייצוגית

מקרקעין — פינוי או סילוק יד 140.

13
תקנות בתי המשפט (אגרות)
תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות)
הפרשי הצמדה בהחזר אגרה החזר אגרה לפי תקנות אלה ייעשה בתוספת הפרשי הצמדה לפי שיעור שינוי המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום האגרה עד למדד שפורסם לאחרונה לפני יום החזר האגרה
50 הפטורים מאגרת בקשה לפי תקנה 20
ג אגרת פרוטוקול תחול גם על הענינים שפורטו בתקנה 20 17 , 19 , 21 , 22 ו- 24
ערעור על החלטת ועדת המשמעת לפי 54

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות)

קניין רוחני — אחר 156.

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות)
תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות),
אם התביעה תתקבל או שהרשות תגיע לפשרה, התובע יקבל ממנה את האגרה בחזרה
תקנות בית משפט (אגרות),
בתקנות אלה - "אגרה" - האגרה שיש לשלמה לפי התוספת הראשונה לרבות חלק של אגרה ואגרה נוספת לפי תקנה 11; "בית משפט" - לרבות שופט או רשם של בית משפט, כשאין הענין מחייב אחרת; "דיון" - שמיעת ראיות בעל פה או שמיעת טענות הצדדים אם אינם מביאים ראיות, ולמעט דיון בישיבת קדם משפט ראשונה; "כתב עיקרי" - כתב בית דין שבו מביאים הליך לבית משפט; "לשכת סיוע משפטי" - לשכה ששר המשפטים הקים או הסמיך לפעול כלשכת סיוע משפטי, הן דרך כלל והן בתחום שיפוטו של בית משפט מסויים; "מדד" - מדד מחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "צו הצהרתי" - למעט צו המצהיר על זכות בנכס למי שאינו מחזיק בו; "צו עשה" ו"צו אכיפה" - למעט צו למסירת חזקה בנכס; "תובענה" או "הליך" - תביעות, בקשות, ערעורים ושאר ענינים שמביא בעל דין לפני בית משפט באחת הדרכים שנקבעו לכך על-פי דין, ושנדרשים בהם החלטה או פסיקה של בית משפט; "תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף" - לרבות תביעה לשיפוי או לפיצוי על תשלום פנסיה, תגמולים וכל הוצאה אחרת ששולמו או שישולמו בשל נזקי גוף, לרבות תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 להלן - חוק הפיצויים
ג לדיון בבקשה, רשאי בית משפט להזמין את בעלי הדין וכל אדם אחר שיראה לנכון להזמינו, ולחקור אותם, אולם רשאי בית משפט לדון בבקשה אף ללא הופעת בעלי הדין ולצוות על פטור מתשלום האגרה אם דרך כלל ואם עד גמר החקירה הנוספת אם ימצא לנכון לעשות כן; היה המשיב היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו יכול הוא במקום להתייצב לחקירה, לתת הסכמתו בכתב לפטור מהאגרה, אם לבקשה פלונית או לסוג של בקשות

כמה עולה להגיש תביעה ייצוגית

.

29
50 הפטורים מאגרת בקשה לפי תקנה 20
בתקנה 20 מופיעים פטורים חדשים וישנים
כמה עולה להגיש תביעה ייצוגית
פירוק העמותה לבקשת רשם העמותות 35
תקנות בית משפט (אגרות),