קל וחומר בלשון 70. חלקי דיבר תרגול כיתה ז' Archives

דוגמה לכך מובאת במשנה בבא קמא פרק ב' משנה ה' מידה זו השתרשה כמטבע לשון בעברית, שמשמעותה היא "על אחת כמה וכמה"
שימושים בתנ"ך במידה זו שימוש במידה זו מצוי כבר בתנ"ך בשאר מדינות המלך מה עשו? עם זאת, כיוון שכאמור לעיל, הקל וחומר נחשב כתקף רק אם ה"חמור" באמת חמור מהקל בכל ההיבטים הרלוונטיים, יש מקום לדון מהו היבט רלוונטי, ומהו היבט שאינו רלוונטי

עברית

התלמידים ייחשפו לטקסטים שונים בנושאים שונים, ירכשו מיומנויות כתיבה, סיכום ובניית סקירה ממזגת.

8
קל וחומר
בלשון חז"ל מכונה מידה זו גם "דין", וכאשר דבר מסוים עשוי להלמד גם בקל וחומר, הם אומרים "והלא דין הוא" משנה פסחים ו, ב ורבים נוספים
מבחני בגרות בלשון
אופן הלימוד מהפסוק הוא משום שלכאורה לפי קל וחומר זה היה על מרים להיות מסוגרת על כל פנים שבועיים, ומכך שהתורה הורתה על הסגרתה למשך שבוע בלבד — הרי ש"דיו לבא מן הדין להיות כנדון"
עברית
משום כך, לכאורה, רשאי כל אחד להשתמש בה הכלל קובע שהדין הנלמד אינו יכול להיות חמור יותר מן הדין במקור שממנו הוא נלמד
מועד הבחינה שאלון א-011107 שאלון ב- 011108 קיץ 2005 חורף 2006 קיץ 2006 חורף 2007 קיץ 2007 חורף 2008 קיץ 2008 חורף 2009 קיץ 2009 חורף 2010 קיץ 2010 חורף 2011 קיץ 2011 חורף 2012 קיץ 2012 חורף 2013 קיץ 2013 חורף 2014 קיץ 2014 חורף 2015 קיץ 2015 חורף 2016 קיץ 2016 חורף 2017 קיץ 2017 חורף 2018 קיץ 2018 חורף 2019 קיץ 2019 חורף 2020 קיץ 2020 חורף 2021 חורף 2021 מאוחר קיץ 2021 בכיתה י' יוגדרו מושגים מתורת ההגה והצורות, התלמידים יחקרו מקורותיהם של מילים וביטויים וייחשפו לאוצר הניבים ומטבעות הלשון ושימושיהם

מבחני בגרות בלשון

קַל וָחוֹמֶר ק"ו היא אחת מה לשם פרשנות התורה והסקת הלכות.

9
מבחני בגרות בלשון
כלומר אם יש היבט שבו ה"קל" חמור מה"חמור", המקרה אינו תקף להיות "קל וחומר"
מבחני בגרות בלשון
כיוון שכך, ישנם הסוברים שגם מידה זו, אינה יכולה להתבסס על היגיון של כל אדם; והם סוברים שישנה מסורת או כללים העוברים במסורת המלמדת מתי ניתן להשתמש במידה זו
קל וחומר
אך השימוש בקל וחומר אינו מוגבל להלכה, והוא משמש אף באגדה
חשוב לציין שהכלל של "דיו" תקף גם לגבי הדין שמהווה את הצד החמור המאפשר לימוד של קל וחומר
נפסק דינה לשהות מחוץ למחנה שבעה ימים, והנימוק: "ואביה ירוק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים", הרי לנו לימוד בדרך קל וחומר: כשם שאם אביה היה נוזף בה הייתה מתביישת שבעה ימים, כשהקב"ה נוזף בה על אחת כמה וכמה לערך העוסק בשנה עברית, ראו

קל וחומר

תלמידי תיכון בן צבי לומדים לשון עברית בכיתות י'-י"א.

26
מבחני בגרות בלשון
כלומר, לא ניתן ללמוד בעזרת קל וחומר דין יותר חמור מאשר הדין שנושאו הוכרז כחמור יותר
חלקי דיבר תרגול כיתה ז' Archives
משמעות הדבר היא שהשימוש בקל וחומר לא יכול להוות מקור לענישה
קל וחומר
מידה זו נמצאת באופן מפורש לא רק בפרשנות חז"ל, אלא אף בטקסט המקראי גופו