איש הישר בעיניו יעשה. קטגוריה:שופטים כא כה

האנגלים טוענים, שלמלך יש שתי ישויות - טבעית-אנושית, ומדינית-על-אנושית שאינה יכולה לטעות אבל בכניסה לארץ, גם שם היה המשכן מפורק ומיטלטל, יהיה לכם היתר במה
פירוש דברי משה הוא שכעת, במדבר, איננו מחויבים עדיין בכל המצוות וזהו "איש כל הישר בעיניו" כמו שחז"ל מרבים לומר: "דבר זה משולש במקרא בתורה , בנביאים ובכתובים"

איש הישר בעיניו יעשה

בימים ההם, אין מלך בישראל: איש הישר בעיניו יעשה.

איש הישר בעיניו יעשה
אמנם גם אצלנו המלך נקרא לפעמים "בנו של ה'" שמ"ב ז , אולם רק באופן ספרותי, כדי ללמד שה' מגן על המלך
קטגוריה:שופטים כא כה
ממעטת את הסכנה הגלומה במשטר המדיני"
איש הישר בעיניו
ובעבור שאמר "אנחנו", הנה שם מצות רבות בעולות תלויות בארץ, כי כן כתוב
לֹא תַעֲשׂוּן כְּכֹל אֲשֶׁר אֲנַחְנוּ עֹשִׂים פֹּה הַיּוֹם אִישׁ כָּל הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו: דברים יב ח אלא, כשם שלא ענש על הנסתרות — כך לא ענש על עונשין שבגלוי עד שעברו ישראל את הירדן
שוב לא יהיה קו ישר, קצר ופשוט ביניכם ובין המרכז כפי שהתורה מבארת בפרשתנו באריכות, כולל איסור שחוטי חוץ, היינו גם לצורך אכילת בשר גרידא

דמוקרטיה ראשונית במקרא

ראה דברינו בפרשת בחוקותי וכן בפרשת כי תבוא.

29
קטגוריה:שופטים כא כה
זו ריכוזיות עבודת ה' שספר דברים, במיוחד בפרשתנו, כה מדגיש
איש הישר בעיניו יעשה
ואנו היום יודעים שבכך לא תם הסיפור ושוב תחזור עבודת ה' של ישראל "הנפוצים בארץ" ואף מחוצה לה, בבתי כנסיות ומדרשות שקמו עוד לפני חורבן הבית השני וביתר שאת אחריו
איש הישר בעיניו יעשה
ראה ספרי דברים מג: "אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוצה לארץ היו מצויינים במצות שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים"